Contact CTH (coordination office)

Center for Thrombosis and Hemostasis (CTH)
University Medical Center of the Johannes Gutenberg-University Mainz
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Germany


Tel  +49 (0)6131 17 8382
Fax +49 (0)6131 17 3456

www.unimedizin-mainz.de/cth

 info@eurospringschool.deOrganisation:

Professor Stavros Konstantinides (CTH Mainz, DE)
Professor Menno Huismann
(LUMC Leiden, NL)