Visual Universitätsmedizin Mainz

Gruppenleiter

Jun.-Prof. Dr. med. Schumann
Jun.-Prof. Dr. med. Sven Schumann
Funktionen:
Leiter Prosektur
Leiter Bereich Elektronenmikroskopie
Qualifikationen: Facharzt für Anatomie

+49 173 2473997
sven.schumann@uni-mainz.de

Doktoranden / Doktorandinnen

Bach
Markus Bach
Qualifikationen: Student der Humanmedizin

mbach01@students.uni-mainz.de

Platzhalterbild
Niclas Benning
Funktionen: Doktorand
Qualifikationen: Student der Humanmedizin

nbenning@students.uni-mainz.de

Brendel
Victor Brendel
Funktionen: Doktorand
Qualifikationen: Student der Humanmedizin

vbrendel@students.uni-mainz.de

Ebner
Svenja Ebner
Funktionen: Doktorandin
Qualifikationen: Studentin der Humanmedizin

svebner@students.uni-mainz.de

Fischer
Stefan Fischer
Funktionen: Doktorand
Qualifikationen: Student der Humanmedizin

sfisch04@students.uni-mainz.de

Kläger
Julian Kläger
Funktionen: Doktorand
Qualifikationen: Student der Humanmedizin

juklaege@students.uni-mainz.de

Stäber
Moritz Stäber
Funktionen: Doktorand
Qualifikationen: Student der Zahnmedizin

moritzstaeber@students.uni-mainz.de

Platzhalterbild
Mara Uhl
Funktionen: PhD-Studentin
Qualifikationen: M. Sc. Developmental, Neural and Behavioural Biology

marauhl1@uni-mainz.de