Visual Universitätsmedizin Mainz

Das Team

Leitung

Dr. Schmidtmann
Dr. Irene Schmidtmann

06131 17-3951
06131 17-2968
irene.schmidtmann@unimedizin-mainz.de
Weitere Informationen

AG Biometrie

Ha
Chung Shing Rex Ha

06131 17-3938
06131 17-2968
chung-ha@uni-mainz.de
Weitere Informationen

Dr. Herbst
Dr. Manuel Herbst

06131 17-8246
06131 17-2968
maherbst@uni-mainz.de
Weitere Informationen

Prof. Dr. Hommel
Prof. Dr. Gerhard Hommel

06131 17-3112
06131 17-2968
gerhard.hommel@unimedizin-mainz.de
Weitere Informationen

Kuchen
Robert Kuchen
Funktionen: statistische Beratung

06131-177463
06131 17-2968
rokuchen@uni-mainz.de
Weitere Informationen

Mildenberger
Philipp Mildenberger
Funktionen: Biometriker, statistische Beratung
Qualifikationen: MSc

01631 17-8246
06131 17-2968
pmildenb@uni-mainz.de
Weitere Informationen

Dr. Schmidtmann
Dr. Irene Schmidtmann

06131 17-3951
06131 17-2968
irene.schmidtmann@unimedizin-mainz.de
Weitere Informationen

Toenges
Gerrit Toenges
Funktionen: Biometriker, statistische Beratung
Qualifikationen: MSc (Statistik)

06131 17-3120
06131 17-2968
gtoenges@uni-mainz.de
Weitere Informationen

Westphal
Ruben Westphal
Funktionen: Biometriker, statistische Beratung
Qualifikationen: MSc

06131 17-8210
06131 17-2968
ruben.westphal@uni-mainz.de
Weitere Informationen

AG Bioinformatik

Platzhalterbild
Franziska Härtner
Funktionen: Bioinformatik, statistische Beratung
Qualifikationen: MSc

06131017-8207
06131 17-2968
f.haertner@uni-mainz.de
Weitere Informationen

Dr. Marini
Dr. Federico Marini
Funktionen: Virchow Fellow (CTH)
Bioinformatics - Analysis, Methods and Tools Development

06131 17-8108
06131 17-2968
marinif@uni-mainz.de
Weitere Informationen

Dr. Poplawski
Dr. Alicia Poplawski

06131 17-8207
06131 17-2968
alpoplaw@uni-mainz.de
Weitere Informationen

SG Beratung

Peschel
Victoria Peschel

06131-17-8138
06131 17-2968
victoria.peschel@unimedizin-mainz.de
Weitere Informationen

Dr. Schmidtmann
Dr. Irene Schmidtmann

06131 17-3951
06131 17-2968
irene.schmidtmann@unimedizin-mainz.de
Weitere Informationen