Visual Universitätsmedizin Mainz

Molecular Pharmacology / Immunopharmacology

Hartmut Kleinert

Project Leader: Hartmut Kleinert
Date of birth: March 11, 1960
E-Mail: kleinert@mail.uni-mainz.de
Tel. +49 (6131) 39-33245
Fax +49 (6131) 39-36611