Former team members

Dipl. Biologists

 • Sonja Naundorf
 • Robert Mallmann
 • Dominik Hoffmann
 • Susanne Muther

M.D. students

 • Marco Reining
 • Mario Gerhart
 • Thorsten Stenger
 • Sarah Beyer
 • Matthias Lemke

M.D.s

 • Jürgen Kubal
 • Jan-Stefan Scheld
 • Frank Enseleit
 • Annette Jantzen
 • Davina Gassner
 • Lars Plies
 • Günter Niegisch
 • Iris Burck
 • Susanne Karbach
 • Geraldine Unger
 • Tanja Geyer
 • Thorsten Stenger
 • Sarah Beyer
 • Anastasia Hobbach

Ph.D.s

 • Petra Gräf
 • Sabine Wolf
 • Nicole Vékony
 • Alexander Rotmann
 • Alexandra Simon
 • Isabel Jaenecke
 • Anita Slenzka
 • J.P. Boissel
 • Anke Werner
 • Susanne Muther
 • Isabel Jaenecke
 • Anita Slenzka
 • J.P. Boissel
 • Anke Werner

Awards:

 
1999                                      
Jan-Stefan Scheld: Prize from the Johannes Gutenberg University

2003                                       Iris Burck: Scholarship from the senate of the Johannes Gutenberg
                                                 University

2003                                       Günter Niegisch: Scholarship from the senate of the Johannes Gutenberg
                                                 University

2004                                       Susanne Karbach: Scholarship from the Robert Müller foundation, Mainz

2004                                       Alexandra Simon: Dagmar Eißner Prize. Medecine of the Johannes
                                                 Gutenberg University

2008                                       Isabel Jaenecke: Scholarship from the senate of the Johannes Gutenberg
                                                 University

2009                                       Sarah Beyer: Scholarship from the Robert Müller foundation, Mainz

2010                                       Matthias Lemke: Scholarship from the senate of the Johannes Gutenberg
                                                 University